Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2020

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2020

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Кобко-Одарій В. С. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОВИЙ МЕНТАЛІТЕТ»

Садикова Я. М., Бондарєв В. В. ПЕРЕДУМОВИ ВПЛИВУ МІГРАЦІЇ НА ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВУ ПОВЕДІНКУ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Верлос Н. В. РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: МЕХАНІЗМ РЕЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Галіцина Н. В. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Журавльова Г. С. ПРИНЦИП ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Сергієнко А. А. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гудима М. М. РЕЧОВИЙ ПОГЛЯД НА СУТНІСТЬ ЗАСТАВНОГО ПРАВА

Гуйван П. Д. ПРАВО ОСОБИ НА СВОБОДУ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

Митник А. А. РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

РОЗДІЛ IV. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Довгань В. М. ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

РОЗДІЛ V. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Омельянчик С. В. ПРОЄКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ № 2410 ТА ПРОЄКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРАЦЮ» № 2708-1: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ПОРІВНЯНО З ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ

РОЗДІЛ VІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Єрмоленко Д. О., Бондар О. Г. СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Сидоров Я. О. АГРАРНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Уберман В. І., Васьковець Л. А. ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ У ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Урсолова А. В., Рибалко К. Р. СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРОХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ VII. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Алімов К. О. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

Гончаренко Г. А. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В УПРАВЛІННІ СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Гуцуляк М. Я., Савченко В. А., Калинчук Л. М. ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУ НА ПОСАДУ ТА ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА

Жуков М. С. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ

Ковбас І. В. НАГОРОДНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМУ

Коломоєць Т. О., Гаджиєва Ш.Н. «БЛИЗЬКІ ОСОБИ» ЧИ ВСЕ Ж ТАКИ «ЧЛЕНИ СІМ’Ї» Є ДОМІНУЮЧИМ ПОНЯТТЯМ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ «ПОХІДНИХ» СУБ’ЄКТІВ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН?

Курінний Є. В. ПРО АКСІОЛОГІЧНУ СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ШТРАФІВ

Лелеко А. М. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

Мельник В. І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ніканорова О. В. ДОГОВІРНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У СПОРАХ НЕЗНАЧНОЇ СКЛАДНОСТІ ОСОБОЮ, ЯКА НЕ Є АДВОКАТОМ

Пирожкова Ю. В. ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Поштаренко О. В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО ЯК ФОРМУ ПРОЯВУ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В УКРАЇНІ

Удовика Л. Г. АНТИКОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА В РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Шарая А. А. ВИДИ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ VIII. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Колодін Д. О., Федоров В. А. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИБОРЧИХ ПРАВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРН ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Krysiuk Yu. P. FEATURES OF THE USE OF PUNISHMENT WHEN PROVIDING SOCIAL CONTROL OVER CRIME

Масницова С., Крайникова М., Бeнъуш Р., Крайник В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ВОЗРАСТА В СЛУЧАЯХ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ

Плутицька К. М. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Сокоринський Ю. В. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ СТАНДАРТАМИ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ УВ’ЯЗНЕНИХ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ ПЕРСОНАЛОМ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ

Шеховцова Л. І. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ ТАКИХ ВИДІВ ПОКАРАНЬ, ЯК ШТРАФ ТА ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ

РОЗДІЛ IX. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гриньків О. О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТАМ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Іщенко Т. В. СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ, ЯКІ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Калюга К. В., Узунова О. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ НА ШЛЯХУ ПОШУКУ ДІЄВИХ МЕТОДІВ УСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ

Крупка А. А., Дузь Л. Є., Кралюк М. О. ТАКТИКА ПЕРВІСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Мельковський О. В. АКТИВІЗАЦІЯ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

Мирошниченко Ю. М. РОЗВИТОК КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ ЯК НАУКИ

Смалюк Т. В. НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Членов М. В. СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ОСОБИ

Shkelebei V. A., Yatsyk T. P. PROCEDURAL PROCEDURE FOR OBTAINING WITNESS STATUS BY PERSONS ENGAGED AS ATTESTING WITNESSES

РОЗДІЛ Х. СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Подкопаєв С. В. ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНШІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

РОЗДІЛ XI. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бичківський О. О. ПРИНЦИП АВТОНОМІЇ ВОЛІ СТОРІН (LEX VOLUNTATIS) В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Галаган О. Я. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ (ІКАО) ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НАВІГАЦІЇ

Макаренков О. Л. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ РЕСПУБЛІКИ СЛОВАЧЧИНА

РЕЦЕНЗІЇ

Яновська О. Г. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЗАВІДУВАЧКИ КАФЕДРИ ПРАВА ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ БЛАЖЕННІШОГО ВОЛОДИМИРА, МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ УКРАЇНИ ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» Ю. В. ЦИГАНЮК «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ»