Ампаро Спецвипуск, присвячений євроінтеграційній тематиці. Том 2 2022

Друк

Ампаро. Спецвипуск, присвячений євроінтеграційній тематиці. Том 2 2022

Krushynskyi S. A., Dankova S. O.
ADVERSARIAL PROCEEDINGS AS A GUARANTEE OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL IN THE INTERPRETATION OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Кузьмич В. В.
ЗУПИНЕННЯ ДІЇ АКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Лапкін А. В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В НАПРЯМІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Литвиненко Є. В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Макарова С. О.
ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СЕРВІСНОЇ МИТНИЦІ В УКРАЇНІ

Панкратова В. О.
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ЗАСІБ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Пахлеванзаде А.
АНТИНАРКОТИЧНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Пащенко О. О.
УТІЛЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ПРАВИЛ У ПРОЄКТ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ – ВАЖЛИВИЙ КРОК НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Петренко Н. О.
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Позов Д. А.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ МЕДІАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Радишевська О. Р.
ЄВРОПЕЙСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ВІД МОНІЗМУ ДО ПЛЮРАЛІЗМУ


Рубан К. П., Степаненко В. В.
УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕРМІНІВ У КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: «КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ТА «ПОСОБНИЦТВО ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ» У МЕЖАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Свінцицький А. В.
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІНСТИТУТ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О.
ПРАВОВА ОСНОВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВОЗАХИСНИКІВ

Стеблянко А. В., Дудченко В. В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З НОРМАМИ ТА СТАНДАРТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР

Токарчук Л. М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ПРАВА ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Уберман В. І., Васьковець Л. А.
ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКИДАННЯ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Федчишин С. А.
ПРАВООБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ПАРТІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ: УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Худавердієва В. А.
ПРАВОВА ОСНОВА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Чукаєва В. О.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ Й УКРАЇНА: ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Чулінда Л. І., Гусар О. А.
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

Шевяков М. О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІЦІЄЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

Шереметьєва О. Ю.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВАЛЮТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ярошевська Т. В.
ПРАВОВА ОХОРОНА, ЗАХИСТ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
 

Панченко О. І.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПРАЦІВНИКУ, У ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ