Вимоги до оформлення статей:

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Технічні вимоги:

- стаття подається українською, німецькою або англійською мовами;

- електронний варіант статті у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word.

- обсяг статті до 14 сторінок;

- формат А4 через 1,5 інтервал;

- шрифт Times New Roman, розмір 14;

- поля з усіх сторін – 20 мм.

Структура статті:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва спеціальності (вирівнювання по лівому краю);

рядок 3 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);

рядок 5 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), ORCID-код, електронна адресаавтора (вирівнювання по центру)Якщо автор не має ORCID-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

 

абзац 1 розширена анотація (мінімум 300 слів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;

абзац 2 – прізвище, ініціали автора, назва статті (усі літери великі), місце роботи (навчання), держава, розширена анотація (мінімум 300 слів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

У випадку, якщо стаття не українською мовою, обов’язково подаються прізвище, ініціали автора, назва статті (усі літери великі), місце роботи (навчання), держава, розширена анотація (мінімум 300 слів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою. 

Структурні елементи основного тексту статті:

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв'язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття; постановка завдання (формулювання цілей статті).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з угодами APA (American Psychological Association).

Додаток 1

Приклад оформлення статті

УДК 343.98: 343.61

12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

  КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ

Січковська І. В.

 кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

Львівський державний університет внутрішніх справ

вул. Городоцька, 26, м. Львів, Україна

orcid.org/0000-0002-0905-2176 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено найбільш поширені класифікації слідчих ситуацій, запропоновані вченими-криміналістами, критерієм розподілів яких є різноманітні підстави. Також запропоновано класифікацію типових слідчих ситуацій, які виникають під час розслідування вбивств. Визначено, що основою класифікації слідчих ситуацій є класифікаційні основи, які утворюються залежно від категорії кримінальної справи, криміналістичної характеристики виду злочину, що повинно бути враховано при розслідуванні злочину та кожній стадії досудового провадження. Зроблено висновок, що всі слідчі ситуації під час розслідування вбивств (у загальному значенні) можна розділити на дві групи: 1) слідчі ситуації «без трупа»; 2) слідчі ситуації «з трупом», які у свою чергу доцільно поділити на слідчі ситуації «з підозрюваним» і «без такого».

Ключові слова: класифікація слідчих ситуацій, слідчі ситуації «з трупом», слідчі ситуації «без трупа», слідчі ситуації «з підозрюваним», слідчі ситуації «без підозрюваного».

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків без пробілів).

 

 CLASSIFICATION OF INVESTIGATIVE SITUATIONS WHILE INVESTIGATING MURDERS 

 Sichkovska I. V. 

Candidate of Law,

Associate Professor of Criminal Procedure and Criminology

Lviv state university of internal affairs

Horodotska str. 26, Lviv, Ukraine

orcid.org/0000-0002-0905-2176

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Typical investigative situation – a situation that often arises in practice and determines the characteristics of investigation techniques (typical investigative leads, common tasks faced by investigators and the methods and means of solving them).

Success disclosure murder depends on whether you installed all the elements of criminological characteristics of the offense of murder. Elements of forensic characteristics and their reflection in the forensic characterization of a crime are the relationships between them. During the installation of one element may be provided information about another item or multiple items.

Investigation of the situation is individual in each case, as formed by the combination of various components at each stage of the proceedings of the investigation. Given the complexity and structure bahatokomponentnist investigation of the situation, the impact of different objective and subjective factors constant dynamism of the process, the result is a large number of options for investigation of the situation. Of course, all typify investigating the situation impossible, but we will quote the most common classification criterion for the division in which there are different kinds of reasons.

Key words: classification investigative situations, investigating the situation "with a corpse", investigating the situation "without a corpse", investigating the situation "with the suspect", investigating the situation "without a suspect".

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків без пробілів).

 

Правильна оцінка загальних слідчих ситуацій можлива лише через детальний аналіз її елементів на кожному етапі розслідування. Кількість елементів, які визначають індивідуальні особливості ситуації, можуть бути різними….

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Малиновський В.Я. Державне управління : навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. та перероб. Київ : Атіка, 2003. с. 576.

 

REFERENCES

1. Malynovskyi V.Ia. (2003) Derzhavne upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Public administration: a textbook]. K.: Atika, 2003. [in Ukrainian]