Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3 2020

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3 2020

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Horielova V. Yu. INCONSISTENCY OF THE CATEGORY “RIGHT TO DEATH” FROM THE POSITION OF MEDICAL ETHICS

Дмитрієва М. М. ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ: ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ

Черповицька І. Ю. ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Роговенко О. В. МУНІЦИПАЛІТЕТ ЯК СУБ’ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гуйван П. Д. ТЕМПОРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Діденко Л. В. СПІВВІДНОШЕННЯ СУДОВИХ ТА ПОЗАСУДОВИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Нагнибіда В. І. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНІ НАСЛІДКИ СУПЕРЕЧНОСТІ АРБІТРАЖНОГО РІШЕННЯ ПУБЛІЧНОМУ ПОРЯДКУ КРАЇНИ МІСЦЯ ВИКОНАННЯ

РОЗДІЛ IV. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Корнієнко Г. С. ЛОГІСТИЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ АГРОБІЗНЕСУ

Магомедова Т. М. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ КОРМІВ ДЛЯ ХУДОБИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Барліт А. Ю. СУБ’ЄКТИВНІ ПУБЛІЧНІ ПРАВА ЯК СКЛАДНИК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ

Галіцина Н. В. НОВАЦІЇ У МЕХАНІЗМІ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Діхтієвський В. П. ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН

Маркова О. О. ОБЖАЛОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД

Овчаренко А. С. ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Переверзєв Д. М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Рябовол Л. Т. ПРИНЦИП ОФІЦІЙНОГО З’ЯСУВАННЯ ВСІХ ОБСТАВИН У СПРАВІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Танчик О. М. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Чередниченко О. Ю. ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ НА СТАН ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ)

РОЗДІЛ VI. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Трепак В. М. СИСТЕМА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дерновий В. В. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ, ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМЦІВ

РОЗДІЛ VIII. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бебія К. С. ДІТИ-СОЛДАТИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Верлос Н. В. РЕЦЕПЦІЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ