Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2020

Друк

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2020

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Русавська О. О. ДІАЛОГ ПРАВОВИХ КУЛЬТУР: ПОНЯТТЯ, УМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ

Середа А. М., Бичківський О. О. НАСТУПНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Якимчук М. Ю. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Сінькевич О. В. ОХОРОННА ФУНКЦІЯ ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Боровська І. А. ДО ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Калінюк А. Л. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПАДКОВИХ ПРАВ ВІТЧИМОМ, МАЧУХОЮ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Куницький Є. В. ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Погребняк В. Я. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПУБЛІЧНОЮ ОБІЦЯНКОЮ ВИНАГОРОДИ

Тищук Н. О. ДО ПИТАННЯ ПРО НАСЛІДКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ МАЛОЛІТНІМИ Й НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ

РОЗДІЛ IV. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Задорожна А. Ю. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС У ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Коверзнев В. О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИЯВ НЕПОВАГИ ДО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

РОЗДІЛ V. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Золотухіна Л. О., Легеза Ю. О. ДОСЯГНЕННЯ БАЛАНСУ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Купіна Л. Ф. СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЗМІСТ ТРУДОПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ

Марченко Ю. І. ДО ПИТАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ VІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Краснова Ю. А., Чайка О. О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БУРШТИНУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ VІI. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Курінний Є. В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Пацурківський П. С., Гаврилюк Р. О. УКРАЇНСЬКА ДОКТРИНА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: МІЖ СКІЛЛОЮ ЕТАТИЗМУ І ХАРИБДОЮ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ

Пенцак П. В., Сьома Б. Б. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ярошенко А. С., Кусайко І. Ю., Яшков К. В., Риженко В. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЗАСОБУ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗДІЛ VIIІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бакаєв Д. І. ЗҐВАЛТУВАННЯ ЯК ОКРЕМИЙ ВИД ЗЛОЧИНУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ОСНОВНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ТА ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ

Проценко М. В., Гавловська А. А., Алябов Ю. В. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА САБОТАЖУ (ЗА ФЕДЕРАЛЬНИМ КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ США): ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ ІX. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Нестеренко С. Д., Стулов О. О. ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ПРАВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОВАЦІЇ

Скрябін О. М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Смалюк Т. В. НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Шевчук В. М. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗДІЛ X. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Андрейченко С. С. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ У ГАЛУЗІ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Біла-Кисельова А. А. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ І РАДА ЄВРОПИ: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ДОТРИМАННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ (ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ДОТРИМАННЯ ДЕМОКРАТІЇ)