Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4, Том 2 2020

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4, Том 2 2020

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Грень Н. М.
РІЗНОВЕКТОРНІСТЬ ЗАСОБІВ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ВІКОМ

Мельничук О. С.
ПРАВОВИЙ ОБРАЗ МІСТА ТА ЙОГО РІЗНОМАНІТТЯ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Сліпенюк В. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ В СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ РІДНОЇ МОВИ АБО МОВИ, ЯКУ ОСОБА РОЗУМІЄ, НА ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Шамрай Б. М.
ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ РІШЕНЬ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ГАРАНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Шелевер Н. В.
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ У ФІЛОСОФІЇ АНТИЧНИХ ФІЛОСОФІВ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Коваленко Я. І.
ДОСВІД КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ДОМЕННЕ ІМ’Я ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Кравець В. І.
ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА КОРДОНОМ

Кухарєв О. Є.
СУТНІСТЬ ОБОВ’ЯЗКІВ У СКЛАДІ СПАДЩИНИ

Снєгірьов О. М.
ПРО СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВУ ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

РОЗДІЛ ІV. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Болотова Г. Д.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЯК ФАКТОРА ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Слободян В. Д., Поклонська О. Ю.
СУТНІСТЬ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Татьков Б. В.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Тимошенко М. О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ V. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Козін С. М.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ

Пижова М. О.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА СПРАВЕДЛИВУ ОПЛАТУ ПРАЦІ

РОЗДІЛ VІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ковейно Ю. В.
ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

РОЗДІЛ VIІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ігнатченко І. Г.
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Князєв В. С.
ВИДИ МАЙНА, РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЯКИМ ВІДНЕСЕНЕ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ

Кобрусєва Є. А.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК УЧАСНИКИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ

Корнієнко Д. М.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Крупнова Л. В.
ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Лещинський В. П.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ДОЗВІЛЬНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ В СУЧАСНОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

Мілієнко О. А.
АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО СПОРІВ ПРО ВИЗНАННЯ ПРОТИПРАВНИМ ТА СКАСУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АКТА ЧИ ОКРЕМИХ ЙОГО ПОЛОЖЕНЬ

Стець О. М.
ГАРАНТІЇ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ

Чорнописька В. З.
МИРНІ ЗІБРАННЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ГАРАНТІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОЗДІЛ VIIІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Каменський Д. В.
ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ І СВІТОВА КОРОНАКРИЗА: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кубрак Р. М.
ПРОЄКЦІЯ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНИХ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ

РОЗДІЛІX. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бурлака В. В.
ДОПИТ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ АБО ВИКРАДЕННЯМ ЛЮДИНИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ

Сівчук І. П.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ

Сінєльнік Р. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРНИХ ВИМОГ ПРОВЕДЕННЯ СУДОМ ДОПИТУ «ЛЕГЕНДОВАНОГО» СВІДКА, АНКЕТНІ ДАНІ ОСОБИ ЯКОГО ЗАСЕКРЕЧЕНІ ВІДПОВІДНИМ ГРИФОМ СЕКРЕТНОСТІ

РОЗДІЛ X. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Біла-Кисельова А. А.
МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

Грабович Т. А.
КОДИФІКАЦІЯ НОРМ ПРО МІЖНАРОДНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА ШКІДЛИВІ НАСЛІДКИ ДІЙ, НЕ ЗАБОРОНЕНИХ МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ

РОЗДІЛ XІ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Заяць О. С.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АДВОКАТУРИ ЯК СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ