Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4, Том 1 2020

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4, Том 1 2020

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гордієнко А. Ю. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Токарєва К. С. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Шевчук Я. В., Шершенькова В. А. ОРГАНИ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ ОДЕСИ НА ПОЧАТКУ ЇЇ ЗАСНУВАННЯ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Берченко Г. В. УСТАНОВЧА ВЛАДА ТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ

Кушніренко О. Г. НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Болокан І. В., Алімов К. О. СКЛАДНИКИ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Панасюк К. Т. СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПАТЕНТНИХ ПРАВ

Писанчин М. М. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПЕРЕМОЖЦЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА В РАЗІ ОСКАРЖЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Рим Т. Я. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Ромась М. І. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ ЯК УЧАСНИКА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Юрків Р. О. ОСОБЛИВОСТІ ПРИМУСОВИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАТЕНТОВАНОГО ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ), ЩО СТОСУЄТЬСЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

РОЗДІЛ IV. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Жерновський М. В. ВІДМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ВІД ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

РОЗДІЛ V. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Корнєєв Ю. В. ПІДСТАВИ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Абрамовський Р. Р. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Григоренко О. В. МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

Золотніков О. С. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО МИТНОГО ОГЛЯДУ (ПЕРЕОГЛЯДУ) ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Колотуха К. А. ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ ПАСПОРТА ЯК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Кочеров М. В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Курінний Є. В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Лелеко А. М. ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Пастух І. Д. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

Смичок Є. М. СПІВВІДНОШЕННЯ СУДОВОЇ ДОКТРИНИ В ДОКТРИНІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА З ІНШИМИ ПРАВОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ

Стець О. М. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Тарасюк А. В. ПРАВОВИЙ ЧИННИК У ПОПЕРЕДЖЕННІ КІБЕРЗАГРОЗ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Ткаченко І. М. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ АТО/ООС ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

Ткаченко Ю. С. ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ІНСТИТУЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Трохимець О. П. РОЛЬ І МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Холодненко Д. В. ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Чорна А. М., Пінчук П. А. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ ЮРИДИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Долгополов А. М., Рашко В. А. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

РОЗДІЛ VIII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Арешонков В. В. СУБ’ЄКТИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА РІЗНОВИДИ

Брисковська О. М., Пустовіт В. А. ОРГАНІЗОВАНІ ФОРМИ ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЙСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Камінська В. Ф. ПРОБЛЕМА НЕДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ РІШЕНЬ ЄСПЛ

Наливайко Є. О. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН

Січковська І. В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДОЗРЮВАНИХ, ОБВИНУВАЧЕНИХ

Скрябін О. М. ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Фігурський В. М., Юрків Р. Р. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДКУПУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

РОЗДІЛ ІX. СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Русанова І. О. ДО ПИТАННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ПРАВОВОЇ ОСНОВИ КАДРОВОГО ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОКУРАТУРИ

РОЗДІЛ X. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Грабович Т. А. МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНЕ ДІЯННЯ ЯК ФАКТИЧНА ПІДСТАВА МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Предибайло А. І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ