Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4(2) 2014

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ З УРАХУВАННЯМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАПОЗИЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
КРАКОВСЬКА А.Є. ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
СУПРУНОВСЬКИЙ А.І. МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО ЯК НОВА ГАЛУЗЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
ТІТОМИР-ЗОТОВА О.С. РОЛЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
ШЕВЧЕНКО М.В. ПРИНЦИП LEX INJUSTA NOT EST LEX ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ВОЛІ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ІВАНЧО В.І. ВПЛИВ ГРОМАДЯНСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО

КЛІМ С.І. ПРАВО ДОСТУПУ ТА ПРАВО НА КОНТАКТ ІЗ ДИТИНОЮ: РІЗНОПЛАНОВІСТЬ ЧИ ОДНОПОРЯДКОВІСТЬ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ
КОДИНЕЦЬ А.О. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
МЕНІВ Л.Д. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «СПОЖИВАЧ»
ЯВОР О.А. ДЕФЕКТНІ ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
КОСТКІНА Ю.О. МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ВІДМОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
КРУКОВЕС В.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ТРЕТЕЙСЬКОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ
ЛЕГЕНЧЕНКО М.О. ОСОБЛИВОСТІ ПІДСТАВ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НОВИК (КОШИН) Н.С. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ ОРГАНАМИ ОПІКИ Й ПІКЛУВАННЯ В ІНТЕРЕСАХ ІНШИХ ОСІБ
ПРИТУЛЯК В.М. ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ БОРЖНИКА ЧИ ІНШОЇ ОСОБИ НА СТАДІЇ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ
СЕРВЕТНИК А.Г. ВІДКРИТЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ
СТАЗІЛОВА Т.М. ЗАСТОСУВАННЯ КОЛІЗІЙНИХ НОРМ РЕЧОВОГО ПРАВА ДО ВІДНОСИН ЗА ДОГОВОРОМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

МАРЧЕНКО О.В. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
ЦИМБАЛЮК В.І., ПРИСТУПЛЮК В.Л. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ЯМНЕНКО Т.М. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА НЕДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГРОШОВОГО ОБІГУ
КАРПЕНКО С.О. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ НА РИНКАХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
ЦЬВОК М.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,
ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

МЯГКИЙ А.В. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТОВАРИСТВ КВАЛІФІКОВАНОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

РОЗДІЛ VI. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЛЕЖНЄВА Т.М. ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ САНКЦІЙ ТРУДОВОГО ПРАВА
НОВІКОВ Д.О., ЖУКОВА А.І. ФЕНОМЕН «ГНУЧКОСТІ» ТРУДОВОГО ПРАВА В СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ
СУХИЦЬКА Н.В. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
КОЛОСОВ І.В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ТРУДОВІ СПОРИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

РОЗДІЛ VII. АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ЧАБАНЕНКО М.М. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ПРАВА Й ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЇХНІХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ГАЛУЗЕВОГО МЕТОДУ АГРАРНОГО ПРАВА
КІМ Г.А. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VIІI. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КУЗНЕЦОВ В.В. ПОЛІТИЧНІ ПІДСТАВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯНЬ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
СЕРДЮК П.П. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОТИВ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ
БАБАНІНА В.В. РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПЕРІОД РОЗДРОБЛЕНОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ХІІ – ХІІІ СТ.)
ПИРОЖЕНКО О.С. СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ
СОТУЛА О.С. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ У XVIII СТОЛІТТІ З ТОЧКИ ЗОРУ ПРАВОВОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ
ФІЛЕЙ Ю.В. КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ
НАУМЧУК Н.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ УМИСНОГО ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ (ВИПУСКУ НА РИНОК УКРАЇНИ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (СТ. 227 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

РОЗДІЛ IX. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОВАЛЬЧУК С.О. УЧАСТЬ ПОТЕРПІЛОГО, ЙОГО ПРЕДСТАВНИКА Й ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА У ФОРМУВАННІ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ
СЛІПЧЕНКО В.І. ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИТРЕБУВАННЯ РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
КОЗІЙ В.В. ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ ТА ВИДІЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЗАСАДИ ЗАКОННОСТІ
МОСКАЛЮК Ю.Д. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ ТА ОБҐРУНТОВАНІСТЮ ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У ВИГЛЯДІ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ ТА ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

РОЗДІЛ Х. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СТОЛЯРСЬКИЙ О.В. УЧАСТЬ І-VII КОНГРЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ІЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ Й ПОВОДЖЕННЯ З ПРАВОПОРУШНИКАМИ В МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ
МЯКОТА О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ
ЦІЛИНКО І.С. ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ