Друк
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4(1) 2014

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ПОЛЯНСЬКИЙ Є.Ю. ПРО РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ В ЮРИДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
РОМАНОВА А.С. ПРИРОДНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СПІВІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ Й ДЕРЖАВИ (ІНТЕЛІГІБЕЛЬНИЙ І СЕНСИБЕЛЬНИЙ ВИМІРИ)
САВЕНКО В.В. ЕКЗИСТЕНЦІЙНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ЗАКОНУ ЯК НОРМАТИВНОЇ ОСНОВИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
СКРЯБІН О.М., ТОННЕ Н.Д. ЮРИДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ
ТЄЛЬКІНЄНА Т.Е. ЛОБІЮВАННЯ ГЛАСНИМИ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО ЗІБРАННЯ ІНТЕРЕСІВ РОБОТОДАВЦІВ (1860-1880 РОКИ)
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Д.М. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРАТУРИ У XVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ДРАПАЙЛО Ю.З. ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
МАРТИНОВ М.П. ПРАВО НА СВОБОДУ ДУМКИ ТА СЛОВА, НА ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ СВОЇХ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ: СУТНІСТЬ, ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ТА МЕЖІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОДОРОЖНА Т.С. ЗМІНИ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В УМОВАХ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ НОВОГО ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ
ВОЛОШИНА В.А. ЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ГОНЧАРОВА І.А. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БОБРИК В.І. ЗНАЧЕННЯ МЕТИ СУЧАСНОГО ЦИВІЛІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО Й ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
БОРТ О.П. СПІВВІДНОШЕННЯ ДОГОВІРНОГО СТАТУТУ З ІНШИМИ КОЛІЗІЙНИМИ СТАТУТАМИ
ПОКОРА І.Є. МІЖНАРОДНИЙ МОРСЬКИЙ КОМІТЕТ ЯК ОДНА З ПРОВІДНИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ УНІФІКАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЕЦ Т.А. ВЛИЯНИЕ ТРУДОВ ПРОФЕССОРА Ю.М. КОЗЛОВА НА СТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ УКРАИНЫ
БАЇК О.І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА В ТЕОРІЯХ РОЗВИТКУ ПОДАТКІВ
БОНДАРЕНКО К.В. ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНОЮ СФЕРОЮ
ГАМБУРГ Л.С. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УНІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ
ПЕРОЩУК З.І. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ЯКОВЕНКО Є.О., СОКОЛЕНКО О.Л. МОЖЛИВІСТЬ ВЧИНЕННЯ ДІЙ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА ВИКОНАВЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ СУДІВ
АСТІОН С.І. АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ
ГРИЦУН О.О. РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В МЕЖАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
МАНДЗЮК О.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
ПОЛЯК А.В. ДОСВІД МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ НІМЕЧЧИНИ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,
ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ГРОМОВА О.М. ПИТАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ПРОЦЮК О.П. ДО ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ У РАЗІ ВВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
РАДЧЕНКО М.В. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС ЯК ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
РУДЕНКО О.В. ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ЗАХОДУ «ANTI-SUIT INJUNCTION» У МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ В УКРАЇНІ, ВРАХОВУЮЧИ ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

РОЗДІЛ VI. ТРУДОВЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ГОРОДЕЦЬКА І.А. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ», «ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ», «ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ»
ДРОБУШ І.В. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
ПАСІЧНЮК В.Б. ПРАВОВА ПРИРОДА ОРГАНІЗАЦІЇ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

РОЗДІЛ VII. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДУДОРОВ О.О., КАМЕНСЬКИЙ Д.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА США: ОСНОВНІ ПІДХОДИ
ОРЛОВСЬКА Н.А. ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СИСТЕМА: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД
ГОРПИНЮК О.П. ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ АБО ІНШУ НЕЗАКОННУ УГОДУ ЩОДО ЛЮДИНИ
ЛІХОВІЦЬКИЙ Я.О. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ КОРИСЛИВІ ПОСЯГАННЯ НА МАЙНО ГРОМАДЯН ІЗ ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО
ПУЗИРНИЙ В.Ф. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВІДКРИТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ГОЛОВІН Д.В. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДОВОГО ОБ’ЄКТА ДЛЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 350 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ДАЦЕНКО Є.В. ЩОДО ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ ПІДМІНИ ДИТИНИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ АБО ІНШОЇ НЕЗАКОННОЇ УГОДИ ЩОДО ЛЮДИНИ
РОМАНІВКА З.Є. ЗНАЧЕННЯ ЗНАРЯДЬ ТА ЗАСОБІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ VIIІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТОПЧІЙ В.В. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СКЛАДІ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНИХ ГРУП
АСКЕРОВ С.С. ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ
ЗАВГОРОДНЯ К.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІХ. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

РЕЦЕНЗІЯ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ