Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4 2012 (частина 1)

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГІДА Є.О. ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
ЄРМОЛЕНКО Д.О. МОЛОДЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ СУБ’ЄКТ ПРАВА
ЛЯШЕНКО Р.Д. ПРИРОДА ПРАВОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ
ЧЕРНООЧЕНКО Д.І. ПРОЦЕС КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАСАД КОЛЕГІАЛЬНОГО ТА ОДНООСОБОВОГО РОЗГЛЯДУ СУДОВИХ СПРАВ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БЄЛОВ Д.М. ПАРАДИГМА УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: ПРАВОВА СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ
БРОВЧЕНКО Н.В. ФАКТИЧНІ СКЛАДИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ
МАКСАКОВА Р.М. ФОРМУВАННЯ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В 1917-1920 РОКАХ

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МЕДВЕДЄВА М.О. КОНФЕРЕНЦІЯ ООН ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «РІО + 20»: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ
ПАЗЮК А.В. ЗАПРЕЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО

БИЧКОВА С.С. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В РОЗГЛЯДІ І ВИРІШЕННІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
БУЛЕЦА С.Б., ЛЕШАНИЧ Л.В. ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПАТРОНАТУ
ДУДОРОВА К.Б. ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ТКАЛИЧ М.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СПОРТІ
ПОЧТАРЬОВ С.О. ВИДИ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БОНДАР О.Г. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЇ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ОНІКА Я.В. ПОНЯТТЯ АГРОЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ТА ОСНОВИ ЇЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГАБРІАДЗЕ М.Р. ЗМІСТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СТВОРЕННЯМ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ’Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ДОНЕНКО В.В. ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ
КУКУРУДЗ Р.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСАД АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОЦЕСІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНІ
ОВЧАРУК С.С. ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ І ПЛАТНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
ШУРУПОВА К.В. ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
БУЧИК А.Ю. СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО СПОРУ
ГЛУХИЙ О.Г. СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗСУДУ СУДДІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ Й ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ
КАЛАШНИК Ю.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОЯВ НЕПОВАГИ ДО СУДУ
КОЖУРА Л.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ
КОЖУШКО О.О. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
КУРАЗОВ Ю.Х. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ – ПРІОРИТЕТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗАСАД В АСПЕКТІ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
ЛЄСКІНА І.Є. ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ГЕНЕЗА ТА СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОЄДИНОК Я.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНОГО ГРОМАДЯНИНА (ОБГ) БІЖЕНЦЕМ АБО ОСОБОЮ, ЩО ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО ТА ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ
СИДОРЕНКО К.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВОЛОНТЕРІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ
СІВКОВ С.В. РОБОТА МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН
ШЕВЧУК О.М. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VIІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДУДОРОВ О.О. ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ VIІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

САІНЧИН О.С. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОТИВОПРАВНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНИХ КОДЕКСАХ УРСР ТА УКРАЇНИ В РЕДАКЦІЯХ 1960 ТА 2001 РОКІВ (ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
ДЖАМАЛОВ И.Д.О. ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ДОСУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЧАПЛИНСЬКА Ю.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ
ЖУПІНА О.С. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ПЕРЕВИЩЕНЬ ВЛАДИ ТА СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
МАЛА О.Р. «ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ» ЯК ПРЕДМЕТ У СТРУКТУРІ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
РИБ’ЯНЕЦЬ С.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ВИБУХОТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ ДІЙ ЗА ФАКТАМИ ВЧИНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗЛОЧИНІВ, КВАЛІФІКОВАНИХ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТ.259 КК УКРАЇНИ
ЩЕРИЦЯ С.І. ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ В ПРОСТОРІ

РОЗДІЛ ІX. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ