Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4 2012 (частина 2)

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ПІДДУБНИЙ О.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЦИНІ
СИНЄОКИЙ О.В., ВАСИЛЬЧУК Б.Г. НОВІ АДВОКАТИ ЗВУКОЗАПИСУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
СОКОЛЕНКО О.Л. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
БАКАЄВ Д.С. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ УКРАЇНИ
ЗІМЕНКО О.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЮДИЦІЇ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
ПОЛОВИНКІНА Р.Ю. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЗАПОВІДАЧА В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1922-1963 РР.)
САВЧЕНКО С.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ М.Й. ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ СУДІВ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
ШЕВЧУК І.М. ПРАВОВА ПРИРОДА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
ЦОГЛА А.І. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – КОРПОРАЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КРИВОРУЧКО Л.С. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
СЕМЕНЯКА В.В. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КОСМІЧНОГО ПРАВА
ГОЛОВКО О.П. СУЧАСНА СИСТЕМА МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО

ПОЗОВА Д.Д. ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОЗАДОГОВІРНИМ ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ
РИЖЕНКО І.М. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ЗАСІБ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ
САМОЙЛЕНКО Г.В. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ: НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ
КОВАЛЬОВ І.В. ВИДИ ПЕРЕТВОРЕНЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
КРАТКОВА К.Г. ДОПОМІЖНІ ДОГОВОРИ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
НЕЧИПУРЕНКО М.О. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ
САВЧАК В.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБТЯЖЕНЬ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ЗА КОРДОНОМ
СЛАВОВА О.Г. ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

РОЗДІЛ V. ТРУДОВЕ ПРАВО

КУЧМА О.Л. ПІДСТАВИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ В ШКІДЛИВИХ УМОВАХ ПРАЦІ
ЛАТА Н.Ф. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВІДПУСТКУ

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ВІХЛЯЄВ М.Ю. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЯК НОВОГО СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
КАПІТАНЕНКО Н.П. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЛЮТІКОВ П.С. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПОШУК БАЗОВОГО КРИТЕРІЮ РОЗМЕЖУВАННЯ ТА ПОДІЛУ ЇХ НА ГРУПИ
МАРТИНОВ М.П. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ
ПЕТРОВ Є.В. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ УЧАСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ
САЄНКО С.І. НОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА НОРМИ МОРАЛІ: ОСОБЛИВОСТІ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
АНІЩЕНКО Т.С. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
БРАЙЧЕНКО С.М. ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО СКЛАДАННЯ
ВЕДЕНЯПІН О.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ У СПОРАХ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ГУБАНОВА Т.О. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
ЗОЗУЛЬ І.В. ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРАВІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ТА НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТИ
КУЦ А.В. СТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ В УКРАЇНІ ЯК РІЗНОВИД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
МАНИЛІЧ Л.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ОГИЙ О.С. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
ШЕВЧЕНКО К.В. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ НЕЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VIІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ШЕВЧУК В.М. ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
ПЕНЬКОВ О.Ю. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВІРКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ