Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 4 2011 (частина 1)

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ОДІНЦОВА О.О. ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАТАНОВ О.В. СУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МУНІЦИПАЛІЗМ ЯК ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
ГУБРІЄНКО О.М. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ЗМІН У ДЕРЖАВАХ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ (НА ПРИКЛАДІ СЛОВЕНІЇ ТА ХОРВАТІЇ)
ПРИХОДЬКО Х.В. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ПРАВА ЛЮДИНИ (ПРО ПРИКЛАДНІ КАТЕГОРІЇ В ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА)
БРОВЧЕНКО Н.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ
УШАКОВА М.О. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОСОБИСТИХ ПРАВ ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ ІІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО

БОЖКО В.М. СУТНІСТЬ ФУНКЦІЙ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ПІДПАЛА І.В. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ МОРЯКІВ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО

БИЧКІВСЬКИЙ О.О. СЕКРЕТНІ ЗАПОВІТИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
МЕДВЕДЄВА М.О. КОНФРОНТАЦІЙНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ТКАЛИЧ М.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ СПОРТУ
ШЕХОВЦОВ В.В. ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВЛАСНИКІВ ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ЩИПАНОВА О.О. ПОЗОВ ПРО ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА З ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВОЛОДІННЯ

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БОНДАР О.Г. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГЕРМАНЮК М.О. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК СФЕРА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
КРИКУН В.Б. АНТИКРИЗОВЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ: ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
ЛЮТІКОВ П.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
МАНЖУЛА А.А. ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ПРОСТУПОК» У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
МАТВІЄНКО П.Д. ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
ОМЕЛЬЯНЧИК С.В. ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
ПИРОЖКОВА Ю.В. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ СТАДІЙ
ПОЛЮХОВИЧ В.І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБЕРІГАЧІВ ТА РЕЄСТРАТОРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
БАРАНЧИК П.Д. ЗМАГАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЯК ПРИНЦИП АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
ГЛУГОВСЬКА С.Л. ЩОДО СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ПОГОСЯН А.П. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ГРОМАДЯН ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ТРИГУБ А.Ю. ДО ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

АБАКУМОВА Ю.В. ДО ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ПОДІЛУ ЗЛОЧИННИХ ГРУП
ІВАНЬКОВ І.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ Й СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
ЛАРЧЕНКО М.О. ВПЛИВ КРИМІНОГЕННИХ ФАКТОРІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ
БАНДОЛЯ Л.Г. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗАСУДЖЕНОГО, ЯКИЙ УХИЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, НЕ ПОВ’ЯЗАНОГО З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ
БОГАТИРЬОВ А.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ
ЗУБОВ Д.О. ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ВІДКРИТОГО ТИПУ
ЛУГАНСЬКИЙ В.І. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 382 КК УКРАЇНИ
ПУЗИРЬОВ М.С. ПРАВОВА ПРИРОДА ЗМІНИ УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ФОРМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ КАРАЛЬНОГО ВПЛИВУ
ЮРАСОВ А.В. АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ VІІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АМБРОСКІН В.Л., ВОЙТОВИЧ Є.М. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ ПРИ ЗМІНІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ