Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3 2016

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

BARBARA BERNFELD, JACEK MAZURKIEWICZ, MARIA ZAPOROWSKA, ZOFIA ZAPOROWSKA PRAWO POWINNO CHRONIĆ WARTOŚCI I BYĆ PRZESTRZEGANE!
ЄРМОЛЕНКО Д.О. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ЗА СУБ’ЄКТНИМ КРИТЕРІЄМ
КУРІННИЙ Є.В. ПРАВОВІ ПОТРЕБИ – НОВА Й ЗАТРЕБУВАНА КАТЕГОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
УДОВИКА Л.Г.ВПЛИВ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ГАНЗЕНКО О.О. ТЕОРІЯ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ У КОНТЕКСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА
КОВАЛЬ М.В.ДО ПИТАННЯ ПРО ПРІОРИТЕТ ЛЮДИНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА
МАКАРЕНКОВ О.Л. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСНОВНИХ ТИПІВ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ВІДКРИТОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЄВРОПИ
ПОЛОВИНКІНА Р.Ю. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ РАДЯНСЬКОГО СПАДКОВОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
СЕРЕДА А.М. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ В ПЕРІОД ІХ – ХІХ СТ.: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАЙМУРАТОВ М.О. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: НА ПЕРЕХРЕСТІ ВПЛИВУ ЛОКАЛЬНИХ І ГЛОБАЛЬНИХ ЧИННИКІВ
БАТАНОВ О.В. КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВЕРЛОС Н.В. РЕЦЕПЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ Е-ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
ЖУРАВЛЬОВА Г.С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
МАРТИНОВ М.П. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ДУМКИ ТА СЛОВА, НА ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ СВОЇХ ПОГЛЯДІВ І ПЕРЕКОНАНЬ ІЗ ПРАВОМ НА ІНФОРМАЦІЮ: АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

МАРТЫНЕНКО И.Э. ОПЫТ КОДИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КУЛЬТУРЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО В УКРАИНЕ
ЛУЦ Д.М. ПОРОДИ ТВАРИН ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НЕЧИПУРЕНКО О.М. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
САМОЙЛЕНКО Г.В. ДОГОВОРИ, ПАКТИ ТА НАТУРАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
ТКАЛИЧ М.О. LEGAL CHARACTERISTICS OF SPORTS TRANSFERS
ЩИПАНОВА О.О. ДОГОВІРНИЙ СПОСІБ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ IV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГАРАЩУК В.М., КОРОСТАШОВА І.М. ДО ПИТАННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ (ПУБЛІЧНЕ) ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
ИБРАГИМОВ С.И. ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ
КОЛОМОЄЦЬ Т.О. ЗАОХОЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ ВІД 10 ГРУДНЯ 2015 РОКУ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
КОЛПАКОВ В.К. ФАКТИЧНІ ОЗНАКИ ТА ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ: ПОНЯТТЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ
ЛЮТІКОВ П.С. КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ПОШУК БАЗОВОГО КРИТЕРІЮ
СКВІРСЬКИЙ І.О. HISTORICAL ANALYSIS OF PUBLIC CONTROL IN THE SOVIET STATE ADMINISTRATION
БОЛОКАН І.В. КОДИФІКАЦІЯ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЮ ПРОЦЕСИ ТЛУМАЧЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
ГАДЖИЄВА Ш.Н. КОДИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ІСТОРІЯ, ОСНОВНІ ЕТАПИ
КОВАЛЬ А.М. ПРО СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ПИРОЖКОВА Ю.В. ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ІНДИКАТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ
ШАРАЯ А.А. НОРМАТИВНИЙ І СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ V. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОМЕЛЬЯНЧИК С.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕН

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДУДОРОВ О.О., ПИСЬМЕНСЬКИЙ Є.О. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПОСЕРЕДНИЦТВА В НАДАННІ ТА ОДЕРЖАННІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
КАМЕНСЬКИЙ Д.В. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ЗА ФЕДЕРАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ У США: ПОВЧАЛЬНИЙ ЗАОКЕАНСЬКИЙ ДОСВІД
УЗУНОВА О.В., БУХОНСЬКИЙ С.О. AUTOMATION OF CRIMINAL RECORD AND ITS FORMING ON THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT

РОЗДІЛ VІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЄНА І.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРОРОМ НАГЛЯДОВОЇ ФУНКЦІЇ В ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ
МЕЛЬКОВСЬКИЙ О.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ МВС УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
ШЕХОВЦОВА Л.І. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВВЕДЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)