Друк
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки №3 2015

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЄРМОЛЕНКО Д.О. ФІЛОСОФСЬКИЙ РІВЕНЬ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ
БАКАЯНОВА Н.M. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДВОКАТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ
ГАНЗЕНКО О.О. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ В УКРАЇНІ
БАЛКО О.О. ЗГОДА ЯК КОНСТИТУТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ В ДАВНЬОМУ РИМІ ТА В КРАЇНАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

МАКСАКОВА Р.М. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР МІЖ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ КОНСТИТУЮВАННЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ШИМОН С.І. ПРАВОВІ ОЗНАКИ ШЛЮБУ ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
БУТРИН-БОКА Н.С. ФОРМА ПРАВОЧИНУ ЩОДО НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЯК УМОВА ЙОГО ДІЙСНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
ГЕРЦ А.А. ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ПОМИЛКИ: МЕДИЧНИЙ АСПЕКТ
КРАВЧЕНКО М.В. РОЗМІР ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
ЛЕЙБА Є.В. КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГАПОНЮК О.О. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО- СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В МИТНІЙ СФЕРІ
ГОРБАТЮК Я.В. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
МАХИНІЧ Ю.С. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУР РОБОТИ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ НА СТАДІЇ ДОБРОВІЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ШЕВЧЕНКО Д.В. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ V. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЛАГУТІНА І.В. ТЯГАР ДОКАЗУВАННЯ ВИНИ ЯК КЛЮЧОВЕ ПИТАННЯ В СПРАВАХ ПРО ДИСКРИМІНАЦІЮ У СФЕРІ ПРАЦІ
ОМЕЛЬЯНЧИК С.В. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПОВНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ХВЕСЮК В.І. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

РОЗДІЛ VI. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТІТАРЕНКО А.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ МІЖНАРОДНОГО ПРИНЦИПУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ В МЕЖАХ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА

РОЗДІЛ VII. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДЕМИДОВА Л.М. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА
ДУДОРОВ О.О. ГРУПА ОСІБ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗМОВОЮ ЯК ФОРМА СПІВУЧАСТІ В ЗЛОЧИНІ
ПІДГОРОДИНСЬКИЙ В.М. “ПОРАЖАЮЩІЯ ЧЕСТЬ (ОСРАМИТЕЛЬНЫЕ)” ПОКАРАННЯ ЗА УЛОЖЕННЯМ ПРО ПОКАРАННЯ КРИМІНАЛЬНІ ТА ВИПРАВНІ 1845 Р.
БАБАНЛИ Р.Ш., ХІМ’ЯК Ю.Б. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ГУМАНІЗАЦІЄЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ VIII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БІЛОКІНЬ Р.М. КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ДИСКУСІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ
ВОЙТОВИЧ Є.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВАДЖЕНЬ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
МАКАРОВ М.А. ОСКАРЖЕННЯ СЛІДЧОМУ СУДДІ РІШЕННЯ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА, ПЕРЕДБАЧЕНОГО П. 7 Ч. 1 СТ. 303 КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ТРОХЛЮК О.П. ЗАСАДА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВЕДЕНОСТІ ВИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ IХ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

МІКУЛІН Д.М. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ТИМЧАСОВИМ КОРИСТУВАННЯМ ЛІСАМИ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ