Друк
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3 2014

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАНЗЕНКО О.О. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
ДОЛГИЙ О.О. ЗАКОННІСТЬ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ, ГАРАНТІЇ ЇЇ РЕЖИМУ, УМОВИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (НАРИС З ТЕОРІЇ ПРАВА)
МІЛІЦІАНОВ Р.В. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН ЯК ОСНОВНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ВЕРЛОС Н.В. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ ПРАВІ
ЖУРАВЛЬОВА Г.С. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО

ШИШКА Р.Б. ДОГОВІР КЛІНІНГУ: ДО ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ
КОВАЛЕНКО А.В. ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ НЕПЛАТНИКІВ АЛІМЕНТІВ: ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗІВ
САМОЙЛЕНКО Г.В. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА ЯК СПОЖИВЧОГО ДОГОВОРУ
SHCHYPANOVA O.О. BORROWING OF THE INSTITUTE OF PROPRIETARY RIGHTS IN MODERN CIVIL LAW OF UKRAINE
АБРИКОСОВ Д.С. МЕХАНІЗМ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ПАСАЖИРА ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
BORSCHEVSKAYA G.E. SOCIAL RIGHTS AND INTERESTS OF WORKERS-MIGRANT AS A SUBJECT OF INTERNATIONAL PROTECTION
ЗЕМСКОВА О.В. ДОГОВІР ЯК ОСНОВНИЙ РЕГУЛЯТОР ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
КРАВЧЕНКО М.В. ДОГОВІРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
ЛУЦ Д.М. ТВАРИНИ В ДЕЛІКТНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
СУМКІН С.О. ПРАВОВІДНОСИНИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. М.А. БАЛУДЯНСЬКИЙ – ВЧЕНИЙ-ПОЛІЦЕЇСТ (АДМІНІСТРАТИВІСТ), ПЕДАГОГ, ЗАКОНОДАВЕЦЬ, ДЕРЖАВНИЙ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ (ДО 245-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТА 180-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
KOLPAKOV V.K. A PRIORI DETERMINANTS OF ADMINISTRATIVETORT
SKVIRSKYI I.O. INTERACTION OF ENFORCEMENT AUTHORITIES OF THE USA WITH PUBLIC IN LAWMAKING
VIKHLIAIEV M.YU. CHARACTERISTICS OF POWERS OF THE SOVIET NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION
АЛІМОВ К.О. ХРОНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ «ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ»
ЗОЗУЛЬ І.В. ПРЕЗУМПЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ СУДДІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
ПАСІЧНА І.О. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
ШАРАЯ А.А. ҐЕНЕЗА НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
ЯКОВЕНКО Є.О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПОЗАПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
БІЛОУС-ОСІНЬ Т.І. МІСЦЕ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В ЛАНЦЮЗІ ПОСТАВОК ТОВАРІВ
БОРБУНЮК О.О. ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
ЗУБОВ О.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КОЛЕСНИКОВ М.О. ПРАВОВА ОСНОВА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
КОРОБКІН В.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ
ЛЯШКО О.Б. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
ШАПОЧКІНА М.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЛІЦЕНЗУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВИДИ

РОЗДІЛ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДОРОХІНА Ю.А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ЗА СУБ’ЄКТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

РОЗДІЛ VІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СКРЯБІН О.М., КРИВОРУЧКО Д.І. ПРОЦЕСУАЛЬНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СЛІДЧОГО: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ