Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 3 2012

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

СЕРЕДА А.М. РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
СИНЕОКИЙ О.В., СИНЕОКАЯ В.О. ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРОДОВ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ: ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О БАЛКАНИСТИКЕ, ПАНСЛАВИЗМЕ И НАШЕМ «CONFUSIO LINGUARUM»
ДЕЛІБАЛТОВА Ю.В. БОРОТЬБА МІЛІЦІЇ З БАНДИТИЗМОМ В ОДЕСІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РР. ХХ СТ.

РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КРИВОРУЧКО Л.С. РОЛЬ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
МЕДВЕДЄВА М.О. ЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ПРИРОДООХОРОННИХ НОРМ
ХАЧАТУРОВ Е.Б. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СУДНОБУДУВАННЯ – ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА
НАДЖАФГУЛИЕВ Р.И. РОЛЬ ОМБУДСМЕНА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ПРИМЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РИБЧЕНКО А.О. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В МІЖНАРОДНОМУ СУДОЧИНСТВІ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО

БІДА М.А. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЗА ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ): НАУКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
КАРМАЗА О.О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ В СУДІ СПРАВ ПРО СПАДКУВАННЯ ЗА ПОЗОВОМ ПРО ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО
ПАТОЧНОВА В.В. ВИКОРИСТАННЯ СЦЕНАРІЮ ПРИ СТВОРЕННІ ВІДЕОФІЛЬМУ
РУЩАК І.В. КОНСТРУКЦІЯ ПРАВОЧИНІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
СОБОЛЄВ Д.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАТТІ 61 СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БОНДАР О.Г. МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГУРЖІЙ Т.О. РОЛЬ І МІСЦЕ КВАЛІФІКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЛІКТНИХ НОРМ
КОЛОМОЕЦ Т.А. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ: К ВОПРОСУ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ ДЕФИНИЦИИ (С УЧЕТОМ ТВОРЧЕСКОГО ВКЛАДА Д.Н. БАХРАХА)
РОССИНСКИЙ Б.В., СТАРИЛОВ Ю.Н. РОЛЬ ПРОФЕССОРА Д.Н. БАХРАХА В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
БАЄВА Л.В. КЛАСИФІКАЦІЯ РІШЕНЬ МІСЦЕВИХ РАД ЯК ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
КАПІТАНЕНКО Н.П. ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
НОВИЦЬКА Н.Б. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕКСПЕРТА В СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
ОМЕЛЬЯНЧИК С.В. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МОТИВ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРАВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДЕЛІКТОЛОГІЇ
ОПАЦЬКИЙ Р.М. ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
СЕРГІЄНКО К.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
СІНЄЛЬНІК Р.В. РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ АДМІНІСТРАТИВНИМИ, ГОСПОДАРСЬКИМИ ТА МІСЦЕВИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ
СКВІРСЬКИЙ І.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АГЄНТАЄВА В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНИ
АНОХІН А.М. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ФОРМІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ОБСТАВИН ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ
БАРАНЧИК П.О. ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
БІЛОУС А.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНІ
ВАЛІГУРА Д.М. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
ВЕДЕНЯПІН О.А. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ У СПРАВІ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОРОБЙОВ Р.А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ НОВІТНЬОГО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
КУЦ А.В. НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
НАЗАРОВА Я.Б. ПОНЯТТЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ І ТИМЧАСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ
САВЧЕНКО А.І. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
СТОЛІТНІЙ А.В. ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ
СТРІЯШКО Г.М. ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ ПРИ СПЛАТІ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
ЦИМБАЛЮК В.М. ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЧЕРВІНЧУК А.В. СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДАІ
ШЕМІГОН Т.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ЯНЧУК Т.Ф. ПОНЯТТЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ В ДОКТРИНІ І ЗАКОНОДАВСТВІ

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДОРОХІНА Ю.А. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ЖУКОВА Т.С. ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ МОЛОДІ В ІТАЛІЇ ТА УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КАРАБУТ Л.В. КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПОКАЗАНЬ, РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЗА НОВИМ КПК
ПЛЕТЕНЕЦЬ В.М. ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПЕРЕДАЧІ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ
БОНДАРЕНКО Я.С. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ОСКАРЖЕННЯ У СУДОВО- КОНТРОЛЬНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ЩЕРИЦЯ С.І. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОСНО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ