Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2018

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЛИХОЛАТІ.П. ПОЗАЮРИСДИКЦІЙНІ ЗАСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПРАВОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ

МАКАРЕНКОВ О.Л. ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК КЛЮЧОВІ ПАРАМЕТРИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА У ВІДКРИТОМУ ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ВЕРЛОС Н.В. ОМБУДСМАН В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПОШУК ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ В КОНТЕКСТІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

САМОЙЛЕНКО Г.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАСАЖИРА: ПРОБЛЕМА КОЛІЗІЇ ЦИВІЛЬНОГО ТА СПОЖИВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ЗАДОРОЖНИЙ О.В. ДО ПИТАННЯ ДОДЕРЖАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ СТОСОВНО АПАТРИДІВ В ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

КАЛЮЖНА В.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ЯК СУБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

КАЛЮЖНИЙ В.В. ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ: ПІДСТАВИ, СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ФОРМ ТА СПОСОБІВ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О., КУКУРУДЗ Р.О. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІЗ ПОДАРУНКАМИ: КОМПАРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ (НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ УКРАЇНИ, ГРУЗІЇ, СІНГАПУРУ, БРАЗИЛІЇ)

ВАСИЛЬЧУК Б.Г. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА»

ТИТАРЕНКО М.В. СЛУЖБОВЕ ПРАВО У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ

РОЗДІЛ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЛЮБАВІНА В.П. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

РОЗДІЛ VI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РУСОВА О.Л. ДЕЯКІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУКОПИСНИХ ЗАПИСІВ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)