Друк
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2(2) 2015

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

БОСТАН Л.М. ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНІ ВИТОКИ ПОЛІТИЧНОЇ ЛЮСТРАЦІЇ (З ДОСВІДУ СТАРОДАВНІХ АФІН ТА РИМУ)
ПОЛОНКА І.А. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
СТЕЦЬ О.М. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ В ПОВОЄННІ РОКИ (1945-1955 РР.)
ЮСЬКІВ Н.В. НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ
ЕДЕР П.Т. ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ВИЩИМ КРАЙОВИМ СУДОМ У ЛЬВОВІ (1855-1918 РР.)
МЕЛЬНИЧУК Н.С. ЗМІНИ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ГАЛИЧИНІ ПІД ВПЛИВОМ РЕВОЛЮЦІЇ 1848 Р. В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

КУШНІР І.В. ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЄФІМОВ О.М. ДОГОВІР КОНТРАКТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
БАЖЕНОВ М.І. ОБХІД ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ЯК ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ: АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ ПРАКТИКИ ВИЗНАННЯ
ЗЕМСКОВА О.В., ОСТРОВСЬКА А.О. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
КАРПЛЮК О.І. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ТА СПРАВЕДЛИВОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

АТАМАНЧУК Н.І. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ЗАДИХАЙЛО О.А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ
ЖАРИЙ О.К. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ
КАНТОР Н.Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
МЕЛЬНИК С.М. АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
РЕУТСЬКА Т.О. ЯКІСТЬ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
ШОРОХОВА Ю.С. УСТАНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ ТА ЇХ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

РОЗДІЛ V. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГРИШИНА Ю.М. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ЄРОФЄЄНКО Л.В. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ
ІНШИН М.І. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА
ПОТОПАХІНА О.М. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ
КІРНАЗ С.О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
СИДОРЕНКО Є.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ІСТОТНІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ» І «ДОДАТКОВІ УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ» В ТЕОРІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
ФОМЕНКО О.Ю. ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЖУВАННЯ

РОЗДІЛ VI. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СТЕПАНЕНКО К.В. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
АЛЬ-БРАЙЧАТ С. СИСТЕМА ПЕРЕХОДНОЙ ЮСТИЦИИ В ИРАКЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ПРАВА
ВИХРЕНКО К.П. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАЦІ В РИБАЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ В ПРАВІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
МИНДРУЛЬ О.В. ҐЕНЕЗА ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОЗАСТОСОВНИХ ІНСТИТУЦІЙ

РОЗДІЛ VII. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

МЕЗЕНЦЕВА І.Є., ЯСЬ А.О. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА Й ОЦІНКА ПОЛОЖЕНЬ СТ. 157 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ЩО ЗАЗНАЛИ ЗМІН
ОРЛОВСЬКИЙ Б.М. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМ ПРО НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ КОНТИНЕНТАЛЬНИХ КРАЇН
СТОРЧАК Н.А. ЗАГАЛЬНОПРЕВЕНТИВНИЙ ВПЛИВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ЙОГО ДІЇ
ТУРКОТ М.С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ УКРАЇНИ
МИХАЙЛОВ І.М. МЕТА ТА МОТИВ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 199 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VIII. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

МОТЛЯХ О.І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ З ПОЗИЦІЇ КОМПАРАТИВІСТСЬКОГО АНАЛІЗУ НАУКОВИХ «ТЕОРІЙ ПОЛІГРАФА»
ВАПНЯРЧУК В.В. МІСЦЕ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ ЯК ОЗНАКА ЙОГО ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ
РОГАТИНСЬКА Н.З. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ДОКАЗУВАННЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
ГНАТЮК А.Ю. ЦІЛІ ДОСУДОВОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ