Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2012 (частина 1)

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

МОСЬОНДЗ С.О. ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАУКИ
ПАНОВ А.В. КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ – ПОНЯТТЯ, МІСІЯ, ОСОБЛИВОСТІ
СЕРЕДА А.М. СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
СИНЄОКИЙ О.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАМЗАПИСИ РОК-МУЗЫКИ И ПРАВОЙ СТАТУС РЕКОРДИНГОВЫХ ЛЕЙБЛОВ В ЮГОСЛАВИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
РЕЗИНСЬКА В.О. ФОРМУВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВИНИЩУВАЛЬНИХ БАТАЛЬЙОНІВ І ГРУП САМООБОРОНИ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР У 1944 – 1948 РОКАХ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАТАНОВ О.В., КРАВЧЕНКО В.В. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЛОЩИХІН О.М. КОНСТИТУЦІЯ ЯК ПРАВОВА ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
БЄЛОВ Д.М. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ОПАЦЬКИЙ Р.М. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПРАВ ДИТИНИ
ПРИХОДЬКО Х.В. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЦИМБРІВСЬКИЙ Т.С. ПРИНЦИП РІВНОПРАВ’Я ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
БЕЗДЄНЄЖНА М.Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ «ПРИРОДНІ РЕСУРСИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ»
ЛОБОВИК Б.С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ LEX MERCATORIA МІЖНАРОДНИМ АРБІТРАЖНИМ ТРИБУНАЛОМ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО

БУЛЕЦА С.Б. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРИ РЯТУВАННІ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
ЗАБОРОВСЬКИЙ В.В. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНІВ НЕДІЙСНИМИ
ЛОГВИНЕНКО Б.О. ЩОДО АКСІОЛОГІЇ МЕДИЧНОГО ПРАВА
РОЗВАДОВСЬКИЙ В.Б. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ
ПІДПАЛА І.В. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРЯКА ЯК СУБ’ЄКТА МОРСЬКОГО ЕКІПАЖУ

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

ОРЛОВА О.С. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГУРЖІЙ Т.О. СИСТЕМА ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
МИКОЛЕНКО О.І. НАСТУПНИЦТВО В НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
ПОКАТАЄВА О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
АФАНАСЬЄВ К.К. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
БАСОВ А.В. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
ЛЕГЕЗА Є.О. ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЄСТРУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
СЛЮСАРЕНКО С.В., СВІТЛИЧНИЙ О.П. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
СТАРЦЕВ О.В. ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
БАРАНЧИК П.О. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ
БЕРДНИК В.С. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
БІЛОУС А.М. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ЯК АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
БОНДАРЕНКО Н.С. ШТРАФ ЯК АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГЕННЯ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
КОСТІНА Е.В. ПРИРОДА ДОМОНОПОЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
ЛІБЕНКО І.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДСБЕЗ МВС УКРАЇНИ
МОЛЧАНСЬКИЙ О.О. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РІШЕННЯ І СУДЖЕННЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ВІДМІННОСТІ
СИРОВАТКА С.С. CИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ШЕМЯКІН О.В. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДУДОРОВ О.О., ДУДОРОВА К.Б. УМИСНЕ ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ТИМЧУК О.Л. ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ДЕТЕРМІНАЦІЯ

РОЗДІЛ VІІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КУШНІР Н.П., СЕМЕРАК О.С. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
МИКОЛЕНКО О.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
АНДРУСЕНКО С.В. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО ЗЛОЧИНАХ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

РОЗДІЛ IХ. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ