Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2012 (частина 2)

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ТОРІЧНИЙ О.В. РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
МИХАЙЛИК О.Г. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ ЧЕРНІГІВЩИНИ (1917-1919 РР.)
ТРЕТЬЯЧЕНКО М.О. ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ГУБРІЄНКО О.М. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО УСТРОЮ ДЕРЖАВ СКАНДИНАВІЇ (НА ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ)
КИРИЧЕНКО Ю.В. ОБОВ’ЯЗОК ШАНУВАТИ ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЙОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ
МАКСАКОВА Р.М. КЛАСИФІКАЦІЯ УСТАНОВЧОЇ ВЛАДИ
МЕЛЬНИКОВ В.А. ПРАВА ГРАЖДАН КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПАДАЛКО Г.В. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
ПАПАЯНІ С.В. РОЛЬ І МІСЦЕ КОНСТИТУЦІЇ В ПИТАННІ СПІВВІДНОШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВОЙТОВИЧ П.П. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО

НЕМЧЕНКО С.С. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ МАЛОЛІТНІМИ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
СКРЯБІН О.М., ЛАЗАРУК В.В. ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
КОЛОМІЄЦЬ Ю.М. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У РОЗУМНИЙ СТРОК: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
ПЕТРИЦИН Н.Т. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ЗАВДАТКОМ

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ
АНДРЄЄВА Д.Є. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
БІДА М.А. ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ ТА ЗМІСТУ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
ВОЛКОВ А.М., ЛЮТЯГИНА Е.А. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СПОРЫ В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И СУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
ДОРОХІНА Ю.А. ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
КОМІСАРОВ О.Г. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ПИРОЖКОВА Ю.В. ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЯКОСТІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
СКВІРСЬКИЙ І.О. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
СТРЕЛЬЧЕНКО О.Г. ПРИРОДА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
БУЧИК А.Ю. СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО СПОРУ
ДУЛОВ С.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
ЗОЗУЛЬ І.В. ПРЕЗУМПЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ: ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
КОНДАКОВ Д.М. АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМ МЕТОДОМ – «ЗА» ЧИ «ПРОТИ»
МАРЧУК М.П. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СФЕРИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
ПРОНИК О.Ю. ПОНЯТТЯ ЗАСОБІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КСЕНОФОБІЇ В УКРАЇНІ
РОМАНЕНКО В.В. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛО НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ?
СТЕПАНОВ І.В. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ТОЦЬКИЙ Є.В. ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ
ЧЕРЕПОВСЬКИЙ К.П. ІНКОРПОРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ШЕВЧУК О.М. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ, МЕТОДИ, ВИДИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВОЙТОВИЧ Є.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗАСТАВИ
ПЛЕТЕНЕЦЬ В.М. СПОСОБИ ПІДГОТОВКИ ТА МАСКУВАННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ
ІВАНОВА Є.В. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 130 КК УКРАЇНИ (СВІДОМЕ ПОСТАВЛЕННЯ ІНШОЇ ОСОБИ В НЕБЕЗПЕКУ ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ ЧИ ІНШОЇ НЕВИЛІКОВНОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ХВОРОБИ, ЩО Є НЕБЕЗПЕЧНОЮ ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ)
ПЛУТИЦЬКА К.М. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ ПРИМУШУВАННЮ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК

РОЗДІЛ VІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛІТВІНОВА І.Ф. ПОНЯТТЯ „ЖИТЛО” В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
ДЕРЕВ’ЯНКО В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОКУРОРСЬКИХ КАДРІВ: ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ