Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2 2011 (частина 1)

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

БОСТАН С.К. СМИСЛОВА (КОНЦЕПТУАЛЬНА) ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
ГВОЗДИК П.О. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
РОМАНОВСЬКА І.В. ПСИХОФІЗИЧНА УСТАЛЕНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ
СКРЯБІН О.М. ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ АДВОКАТОМ ПОСЛУГ НАРКОЗАЛЕЖНИМ ОСОБАМ
КИСІЛЬ В.Є. ІНСТИТУТ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В ПРОЕКТІ ВОТЧИННОГО СТАТУТУ ТА ПРОЕКТІ ЗАСНУВАННЯ ВОТЧИННИХ УСТАНОВ
ПОВАЛІЙ С.І. БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
САВЧЕНКО С.В. ІНТЕРЕСИ В ПРАВІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
КОЛОМОЄЦЬ Т.О., РИБАЛКО Н.В. НОВИЙ ЕТАП В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РЕФОРМУВАННІ В УКРАЇНІ 2010 РОКУ – НАГАЛЬНА ПОТРЕБА ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ТА ПРАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
ПОКАТАЄВА О.В. ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
АНДРУСЕНКО О.М., РОЗВАДОВСЬКИЙ В.Б. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ НЕЗАЛЕЖНОГО ЕКСПЕРТНОГО СЕРЕДОВИЩА
БЕЙКУН А.Л. ЧИННА ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ» З ПОЗИЦІЇ НЕОБХІДНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО СПРИЯТЛИВОГО РЕЖИМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ГАЛІЦИНА Н.В. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
ДОНЕНКО В.В., ГАВРИЛЮК Р.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: НАПРЯМИ СУЧАСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЛОГВИНЕНКО Б.О., КРАВЕЦЬ С.В. ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ І ПРАВОПОРЯДКУ МАСОВИХ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ У ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ
САЄНКО С.І. ІДЕНТИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
САМБОР М.А. МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ В НОРМАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
АЛІМОВ К.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ
АСТАХОВ Д.С. ДОСЛІДЖЕННЯ КОДИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ЕТАПИ, СПЕЦИФІКА, ТЕНДЕНЦІЇ
БАРАНЧИК П.Д. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ЗАСАДНИЧИЙ ПРИНЦИП АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
БУРЦЕВА О.В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
ДУХНЕВИЧ О.С. ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ В СУДІ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЖИЖА А.О. МІСЦЕ Й ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
КРАВЧУК М.Ю. ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КОНТРОЛЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
ЛЕОНОВА О.В. РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ІНШИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ
МЕЛЬНИК О.В. ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ
ОЛЕКСІЇВА І.М. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
ОЛЕШКО О.Л. ВИНА ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ
ТАНКУШИНА Т.Ю. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В СТРУКТУРІ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, СУЧАСНІСТЬ
ЧЕРТЕНКОВА А.М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ В РАМКАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЛІЦІЄЮ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
ЯЦУН О.В. РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ