Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2018

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

АГАНІНА А.О.  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

ГАНЗЕНКО О.О. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ВЕРЛОС Н.В. РЕЦЕПЦІЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

КОДИНЕЦЬ А.О. ДОГОВІР У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН: ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КУХАРЄВ О.Є. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОСТМОРТАЛЬНИХ ДІТЕЙ СПАДКОДАВЦЯ У СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ПИРОЖКОВА Ю.В. ПОЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: КЛЮЧОВІ ВЕКТОРИ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

КОМІССАРОВ С.А. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА УЧАСНИКІВ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО ПРОСТУПОК ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ: ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ АТО

МАКАРЕНКОВ О.Л. ВИХІДНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА В АНТИКОРУПЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СУДОВУ ВЛАДУ

ЯКОВЕНКО Є.О. АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

МЕДВЕДЕНКО Н.В. СУТНІСТЬ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ ТА ЇХ РОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ДІДЕНКО Є.В. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ШЕВЧЕНКО М.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ Й ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ (ЛЕГАЛІЗАЦІЇ) КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЄРМОЛЕНКО Д.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ

РОЗДІЛ VІ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ІГНАТЕНКО І.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ У ПРОЦЕСІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЄНА І.В.  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

УЗУНОВА О.В., КАЛЮГА К.В. ПРО ВИТОКИ ІНСТИТУТУ СУДУ ПРИСЯЖНИХ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

ШАЛДИРВАН П.В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СУЧАСНИМ ВІЙСЬКОВО-КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ, ФРН І США

РОЗДІЛ VIІI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГОРБАЧЕВ В.П. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДОЗНАНИЕМ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ)

ДЕМУРА М.І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО В АСПЕКТІ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2017 Р.

МЕЛЬКОВСЬКИЙ О.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

СІНЄЛЬНІК Р.В. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗМІН ЩОДО ВИКОНАННЯ УХВАЛИ ПРО ДОЗВІЛ НА ОБШУК ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” (СЕРІЯ „ЮРИДИЧНІ НАУКИ”)