Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1(2) 2015

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

КОЛОМОЕЦ Т.А. НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ КУПЛЕВАСКИЙ – УЧЕНЫЙ-АДМИНИСТРАТИВИСТ, ПЕДАГОГ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, РОЛЬ ЕГО ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ НАУКИ И НОРМОТВОРЧЕСТВА
ГОРБОВА Н.А. ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
КРАВЧУК В.М. ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
ХОМКО Л.В. ВИБОРЧЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ТА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
РАДОВЕЦЬКА Л.В. ТЕОРЕТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
ГАРТМАН М.Т. ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ЄВРЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
ДУБОВИК О.І. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
СМЕТЮХ В.С. ҐЕНЕЗА ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ФОРМИ УНІВЕРСАЛЬНО-ЗАГАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДСТВА

РОЗДІЛ ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЗАЙЦЕВА-КАЛАУР І.В. АВТОРСЬКІ ПРАВА ЖУРНАЛІСТА
МОСКАЛЕНКО К.В. ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ АРТИСТІВ-ВИКОНАВЦІВ І ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА
КІМЧИНСЬКА С.В. СТАДІЇ МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РУЖИЦЬКА Є.О. ОСНОВНІ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕМЬОРКІНА К.О., САМІЛИК Л.О. НОТАРІУС ЯК СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИЙ СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

НІКІТЕНКО О.І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
ВАСИЛЕНКО Л.П. ПОВНОВАЖЕННЯ Й КОМПЕТЕНЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
ПІЦИКЕВИЧ В.В. ЗМІСТ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
САРАНА С.В. ЗАГАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРОЦЕДУРНИЙ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ: ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ
ФЕДОТОВ О.П., ГЕРМАН О.О. ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ЗБОРУ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
ЄФІМЕНКО Л.Л. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЦЬОГО ПИТАННЯ
ІЛЬНИЦЬКИЙ В.О. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
КУЗЬМІНА І.С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ ВИКОНАВЧИХ СИСТЕМ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
ПАХОМОВА І.А. ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ТРУДОВЕ ПРАВО

ІЛЬЮЩЕНКО Г.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПРИНЦИПУ ДИСПОЗИТИВНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
КОРЧАК Н.М. МЕЖІ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ВТРУЧАННЯ В ПРОЦЕСИ КОНКУРЕНЦІЇ: КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ
ЯЦКЕВИЧ І.І. ГАРАНТІЇ, ОБМЕЖЕННЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ НА УМОВАХ СУМІСНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

РОЗДІЛ V. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КЛОЧКО А.М. СЛУЖБОВІ ЗЛОВЖИВАННЯ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОКОФ’ЄВА-ЯНЧИЛЕНКО Д.М. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
КРИКУШЕНКО О.Г. ПРИНЦИП РІВНОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ЯК ПРАВОВА ПАРАДИГМА ПРОТИДІЇ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ (ТЮРЕМНІЙ) СУБКУЛЬТУРІ
ЛІСНЯК С.Г. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ (2010-2014 РОКИ)

РОЗДІЛ VI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОРОЛЬ В.В., ЮРЧИШИН В.Д. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДСУДНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ
ЩЕРИЦЯ С.І. ДОКАЗИ Й ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
КРАВЧЕНКО О.Є. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ Й КОНТРОЛЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
КРИКЛИВЕЦЬ Д.Є. СКАРГА НА РІШЕННЯ, ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО АБО ПРОКУРОРА: ФОРМА, РЕКВІЗИТИ Й ПОНЯТТЯ
СІВАК О.В. КРИТЕРІЇ ДОЦІЛЬНОСТІ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ