Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1(1) 2015

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

САВЕНКО В.В. ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ БУТТЯ ПРАВА

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЗАВГОРОДНІЙ В.А., РОМАНОВ М.Ю. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ І МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
ОВСЯННІКОВА О.О. КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ: ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
КУЛІНІЧ О.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БОБРИК В.І. ПРОЦЕСУАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ СУДІВ ЦИВІЛЬНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ЗАКЛЮЧНОЇ СТАДІЇ ЦИВІЛІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
КОЛЕСНІКОВА М.В., ЯКИМЕНКО А.Ю. ДОГОВІР ВАЛЮТНОГО ДЕЙТРЕЙДИНГУ ЯК СПЕЦИФІЧНА СТРАТЕГІЯ ТОРГІВЛІ

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КАРПОВ Н.С. ОСКАРЖЕННЯ ПОТЕРПІЛИМ РІШЕНЬ, ДІЙ І БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО СУДДІ
БРАТЕЛЬ С.Г. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ В СТРУКТУРІ ПРАВА
ДРОЗД О.Ю., ШРУБ І.В. НАДАННЯ ГРОМАДЯНАМ ПРАВА НА ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ЛУЧЕНКО Д.В. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ І БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК ПРАВО ЛЮДИНИ
ЧЕРНИШ Р.Ф., БУРЯЧЕНКО А.М. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
ШЕВЧУК О.О., ТОММА Р.П. БАНКІВСЬКА КРИЗА УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
ВОЙНОЛОВИЧ С.Ю. ВПЛИВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НА ПОВЕДІНКУ СУДДІВ ПІД ЧАС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
ГЛУХОВЕРЯ М.М. ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ ВІДКРИТТЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
КЕЧА А.С. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
ОГОРІЛКО Ю.М. ЮРИДИЧНІ ПАРАДИГМИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
СИДЄЛЬНІКОВ О.Д. ПРИМИРЕННЯ СТОРІН ЯК ПРОЯВ ПРИНЦИПУ ДИСПОЗИТИВНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БУКАНОВ Г.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
ДОБРОВОЛЬСЬКА В.В. АНТИДЕМПІНГОВІ ЗАХОДИ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
КУЗІН Д.С. ПОНЯТТЯ РЕДАКЦІЇ ДРУКОВАНОГО ЗМІ ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗДІЛ VI. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОСТЮК В.Л. МІСЦЕ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НОВІТНЬОЇ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: НАУКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
ЧАНИШЕВА Г.І., ЧАНИШЕВ Р.І. СТРУКТУРА ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
КРАСНОВ Є.В. ПРАВО НА ПРАЦЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
РИМАР Б.А. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З НЕПОВНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ
СОРОЧИШИН М.В. ТЛУМАЧЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНИХ УГОД І КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ
ТРЮХАН О.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ
КАЙТАНСЬКИЙ О.С. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
МЕДВІДЬ А.О. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗДОМНИХ ОСІБ-ІНВАЛІДІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VII. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЛІХОВІЦЬКИЙ Я.О. КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

РОЗДІЛ VIIІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТОЛІТНІЙ А.В., АУЗІН Р.О. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ І КОНТРОЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
UZUNOVA O.V., PLECHUN M.A. PRACTICAL PROBLEMS OF ATTORNEY’S REQUEST USAGE
ГУБІНА Є.Н. ЗАЛУЧЕННЯ ПОНЯТИХ ДО УЧАСТІ В ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ТА ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ