Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2012 (частина 1)

РОЗДІЛ I. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

АНДРЄЄВА Д.Є. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

АРМАШ Н.О. ВІДРОДЖЕННЯ ІДЕЇ «ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ТА ОСОБИСТОЇ» М.М. СПЕРАНСЬКОГО В ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
БАТАНОВ О.В. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
БЕВЗЕНКО В.М. ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
БЕРЛАЧ А.І., КАМЕНСЬКА Н.П. ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ДО ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
БІЛОУС В.Т., КУЗЬМЕНКО О.О. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ „ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС” НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
БОСХАМДЖИЕВА Н.А. ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
ВАСИЛЬЕВ А.С. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: ПРОБЛЕМА РИСКА В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
ВІХЛЯЄВ М.Ю. ПОНЯТТЯ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН У КОНТЕКСТІ РОЗГЛЯДУ ЇХ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
ГЕТМАНЕЦЬ О.П. БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ГУРЖІЙ Т.О. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ДЖАГУПОВ Г.В. ОКРЕМІ СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ЄВРО-2012
ДОДІН Є.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ МИТНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ТА МИТНОЇ ДЕЛІКТНОСТІ
ДОНЕНКО В.В. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МВС ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ДУДОРОВ О.О., ЗЕЛЕНОВ Г.М. ПРАВОВА ЕКВІЛІБРИСТИКА, АБО ПРО ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ, ВІД АДМІНІСТРАТИВНИХ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
ЗУЕВА Л.Ю. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ЗУЙ В.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
КАЛЮЖНИЙ Р.А. ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
КОВАЛЬ М.В. ЛЮДИНА, ЇЇ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ – ПЕРШООСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, А ЇХ ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ – ГОЛОВНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ
КОЛОМОЄЦЬ Т.О., МАТВІЄНКО П.Д. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНІ
КОЛПАКОВ В.К. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО: ГЕНЕЗИС ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ
КОМЗЮК А.Т. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
КРИКУН В.Б. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
КУЗЬМЕНКО О.В. НОВИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА" – НОВІ ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ?!
КУЙБІДА Р.О., СЕРЕДА М.Л. ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ МИРНИХ ЗІБРАНЬ У ПРАКТИЦІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
КУРИЛО В.І. УКРАЇНСЬКА МОВА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПОГЛЯД ПРАВОЗНАВЦЯ
ЛАПКА О.Я. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОВА ПОЛІТИКА» В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ
ЛИТВИН Н.А. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДДІВ
ЛИТВИН О.В. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ЛУК’ЯНЕЦЬ Д.М. ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНУ ФОРМУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЛУЧЕНКО Д.В. ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
ЛЮТІКОВ П.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ В 40-80 РР. ХХ СТОЛІТТЯ (В РОЗРІЗІ ВИДІЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЯК САМОСТІЙНИХ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА)
МАНЖУЛА А.А. ПРАВОВА ОСНОВА ПРОТИДІЇ ПРОСТУПКАМ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК
МАЦЕЛИК Т.О. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – ПРОВІДНИХ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
МЕЛІХОВА О.Ю. АТЕСТАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕЛЬНИК Р.С., ПЕТРОВ Є.В. ФАНТОМ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ АБО ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ КОМІСІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ
МИКОЛЕНКО О.І. ФОРМУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ НАУКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
МИРОНЮК Р.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИЙ ПРОЦЕС: НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ
МІЩЕНКО І.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ МИТНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА ЗА ОНОВЛЕНИМ МИТНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
МОСЬОНДЗ С.О. ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
НОВИКОВ В.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
ПИРОЖКОВА Ю.В. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМОТВОРЧИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
ПОЗНЯКОВ С.П. ІСТОРИЧНА ПАРАДИГМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ПРИЙМАЧЕНКО Д.В., ФЕДОТОВА І.О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ
ПРОКОПЕНКО В.В., МУДРОВ А.А. НАГЛЯД ПРОКУРАТУРИ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНИМИ ОРГАНАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
РЯБЧЕНКО О.П. ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ
СИНЯВСЬКА О.Ю. ПОНЯТТЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СІНЄЛЬНІК Р.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАХИСНИКА В ПРОВАДЖЕННІ ПО СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ: ОБ’ЄМ ПОВНОВАЖЕНЬ
СКВІРСЬКИЙ І.О. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
СМИРНОВ А.А. ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
СТАРЦЕВ Г.В. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
СТЕЦЕНКО В.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
СТЕЦЕНКО С.Г. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ЧОРНА В.Г. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД
ШАРАЯ А.А. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ
ШКОЛИК А.М. ІНДИВІДУАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ