Вісник Запорізького національного університету. Юридичні наyки № 1 2011 (частина 1)

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

АНДРЄЄВА Д.Є. МІСЦЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
БОСТАН Л.М. ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЯК НАBЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІННОВАЦІЇ У ВИВЧЕННІ
ГУСАРЄВА О.С. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ ЮСТИЦІЇ
КУШНІР С.М. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
СВИРИДЮК Н.П. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ В СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ
СКРЯБІН О.М. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
УДОВИКА Л.Г. ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ПОВАЛІЙ С.І. КЛОНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ЦЕЛУЙКО М.Ф. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІОНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БУДЬКО З.М. МОМЕНТ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗНАННЯ ОСОБОЮ СВОЇХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ
ТИЩЕНКО Ю.В. ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
ТЕРЕЩУК М.М., ДОЛГИЙ О.А. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ ІІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО

САХАРУК І.С. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПРАЦІ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО

БИЧКІВСЬКИЙ О.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
СИДОР В.Д. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
СИРОВОЙ О.В. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
ТКАЛИЧ М.О., БОНДАР О.Г. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ СПОРТУ
ФИЛИППОВА C.Ю. УСЛОВИЕ ДОГОВОРА ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ НЕСФОРМИРОВАВШИХСЯ ПРАВОВЫХ ЦЕЛЕЙ

РОЗДІЛ V. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОЛОМОЄЦЬ Т.О. ТЕРМІНОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕНОСТІ СУМІЖНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО РЯДУ
ПОКАТАЄВА О.В. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА НОРМАМИ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ПРИЙМАЧЕНКО Д.В. КОМПЕТЕНЦІЯ МИТНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ: СУЧАСНИЙ СТАН
БІЛЕНКО В.А. ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ: ПЕРЕДУМОВИ РОЗМАЇТТЯ ФОРМ ІСНУВАННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
ВІХЛЯЄВ М.Ю. ПРИПИНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
ЛЮТІКОВ П.С. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ-СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ОНОВЛЕНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ
МИРОНЮК Р.В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО- ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
МЕЛІХОВА О.Ю. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ІСНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НАЗАРЕНКО П.Г. УЧАСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ В МИРОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПИРОЖКОВА Ю.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
ТИХОМИРОВ О.О. КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
АЛІМОВ К.О. ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
АСТАХОВ Д.С. ОБ’ЄКТ КОДИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ВАСИЛЕНКО Л.П. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ
КОСТЕНКО О.І. ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ ОЦІННИХ ПОНЯТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
ОЛЕФІРЕНКО Н.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОГО СТАТУСУ СВІДКА ЯК УЧАСНИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ШЕВЕЙКО Р.І. СПІВВІДНОШЕННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ У ПРОВАДЖЕННІ ПО РОЗГЛЯДУ СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА З ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ АНАЛОГАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

РОЗДІЛ VI. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ

ДУДОРОВ О.О. ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ТА ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВА ПРИРОДА, ЗНАЧЕННЯ
ХРЯПІНСЬКИЙ П.В. СКЛАД ІНШОГО ЗЛОЧИНУ, ЩО УНЕМОЖЛИВЛЮЄ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
САБАДАШ В.П. ШАХРАЙСТВО В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
ВІТВІЦЬКИЙ А.С. ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОЯВІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ
ПЛУТИЦЬКА К.М. ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК НАСИЛЬНИЦЬКИЙ ЗЛОЧИН
СВІТЛИЧНИЙ О.О. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

РОЗДІЛ VІI. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БУДЗІЄВСЬКИЙ М.Ю. ЕТАПИ РОЗВИТКУ СУДОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ
ПОЛИВАНЮК В.Д. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЧАПЛИНСЬКИЙ К.О. ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО- МЕДИЧНОГО ОСВІДУВАННЯ
КОРІНЯК О.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ – ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ

РОЗДІЛ VIІI. НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ