Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 1 2012 (частина 2)

РОЗДІЛ I. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАНЗЕНКО О.О. КОНЦЕПЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ВІЙНИ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
КРАВЧЕНКО С.С. ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ У РОЗУМІННІ ПРАВОВОГО ПРАГМАТИЗМУ
ПОЛОВИНКІНА Р.Ю. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ З ПРАВОМ ВЛАСНОСТІ В РАДЯНСЬКОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ПАДАЛКО Г.В. СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
КРАВЧЕНКО В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ

РОЗДІЛ ІІІ. ТРУДОВЕ ПРАВО

БОЖКО В.М. СИСТЕМА ФУНКЦІЙ ОПЛАТИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ ІV. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО

ТКАЛИЧ М.О. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРАКТУВАННЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПОРТІ
БОРЄЙКО О.М. ПРАВОВИЙ СТАТУС АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО ЯК УЧАСНИКА ПРАВОВІДНОСИН НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА)
ГУЛЬ В.В. РОЛЬ НОРМ ПРАВА У ВИЗНАЧЕННІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ РЕЧЕЙ
ЯНГОЛЬ Є.В. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В СУЧАСНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ V. ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БОНДАР О.Г. ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ МІНАГРОПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЯРМАКІ Х.П. ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ДЕМСЬКИЙ Е.Ф. ГУМАНІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ: МАТЕРІАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ
КАЧИНСЬКА М.О. МІЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ ТА РЕФЕРЕНДУМИ
ТИЛЬЧИК О.В., ТИЛЬЧИК В.В. ПРАВА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ – УЧАСНИКІВ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЇХНЬОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ
АНДРЄЄВА О.О. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЛІТАКОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
БАРАНОВСЬКИЙ М.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАЦІВНИКОМ МІЛІЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ФУНКЦІЙ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
БАРАНЧИК П.О. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ: ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ ТА МІСЦЯ ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ
БІЛОУС А.М. ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯКИХ Є ОБ’ЄКТОМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БОНДАРЕНКО Н.С. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ГЕРМАНЮК М.О. ДЕФІНІЦІЯ «ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ»: НОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУЛЮВАННЯ («ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКИЙ» АСПЕКТ)
ГУРЖІЙ А.В. ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ, ВЕЛИКОВАГОВИХ І ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ У ПРОЦЕСІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
КОЖУРА Л.О. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЕЗПРИТУЛЬНІ ДІТИ»
КОСТІН О.Ю. ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ
КУЦ А.В. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ У КРАЇНАХ СНД: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ (УЗАГАЛЬНЕНИЙ АСПЕКТ)
МОРГУНОВ О.А. СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-СПОРТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН
ПЕТРУСЕВИЧ В.І. ПРИНЦИПИ ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
САВКА А.Ю. ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
CИРОВАТКА С.С. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ХОДЖАКУЛОВА С.И. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 5.35 КОАП РФ (НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ИНЫМИ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ)
ШЕВЧУК О.М. МИТНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ШИРІНА С.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ В ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З БЕЗПЕКОЮ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БОГАТИРЬОВА О.І. ЗАСОБИ ВИПРАВЛЕННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ
ВОЙТОВИЧ Є.М. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНСТИТУТУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
СТОМАТОВ Е.Г. ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ЛІДЕРАМИ КРИМІНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ЦАРЮК С.В. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
БОДНАР І.В. РОЗВИТОК ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ
ЖИТНИК Г.В. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ЖУРОВА І.І. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ
ЗУБОВ Д.О. ЗАХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ВІДКРИТОГО ТИПУ
ІВАНЬКОВ О.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТІВ ООН ЩОДО РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
КАРПОВА Н.Ю. ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ТА ІНШИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.374 КК УКРАЇНИ
КИРИЧЕНКО Г.В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА КОНТРАБАНДУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
КОВАЛЬОВ С.І. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ ПІД АДМІНІСТРАТИВНИМ НАГЛЯДОМ
ЛУЧКО С.В. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МИРОНЮК С.А. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ВІДМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА ВІД ОКРЕМИХ СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ
МИЩЕНКО А.Д. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОМИЛУВАННЯ В УКРАЇНІ
ХОРОШУН О.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕЖИМУ ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ